گواهینامه امنیتی SSL

گواهینامه Positive

تعداد Reissue نامحدود
صادره از آمریکا
یک دامنه
صدور آنی
عدم پشتیبانی از دامنه ir
پشتیبانی از ساب دامین ندارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد

Positive Wildcard

تعداد Reissue نامحدود
صادره از آمریکا
یک دامنه
صدور آنی
عدم پشتیبانی از دامنه ir
پشتیبانی از ساب دامین دارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد

گواهینامه شخصی

تعداد Reissue نامحدود
صادره از لهستان
یک دامنه
صدور آنی
پشتیبانی کامل از دامنه ir
پشتیبانی از ساب دامین ندارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد

گواهی شخصی Wildcard

تعداد Reissue نامحدود
صادره از لهستان
یک دامنه
صدور آنی
پشتیبانی کامل از دامنه ir
پشتیبانی از ساب دامین دارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد

گواهینامه شرکتی

تعداد Reissue نامحدود
صادره از لهستان
یک دامنه
صدور آنی
پشتیبانی کامل از دامنه ir
پشتیبانی از ساب دامین ندارد
نیاز به ارسال مدارک دارد

گواهینامه EV

تعداد Reissue نامحدود
صادره از لهستان
یک دامنه
نمایش نام شرکت و سازمان به صورت سبز رنگ در آدرس بار
پشتیبانی کامل از دامنه ir
پشتیبانی از ساب دامین ندارد
نیاز به ارسال مدارک دارد