گواهینامه SSL

گواهینامه PositiveSSL

تعداد Reissue نامحدود
صادره از اروپا و آمریکا
یک دامنه
صدور آنی
پشتیبانی کامل از دامنه ir
پشتیبانی از ساب دامین ندارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد

گواهینامه Wildcard

تعداد Reissue نامحدود
صادره از اروپا و آمریکا
یک دامنه
صدور آنی
پشتیبانی کامل از دامنه ir
پشتیبانی از ساب دامین دارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد

گواهینامه EV

تعداد Reissue نامحدود
صادره از اروپا و آمریکا
یک دامنه
نمایش نام شرکت و سازمان به صورت سبز رنگ در آدرس بار
پشتیبانی کامل از دامنه ir
پشتیبانی از ساب دامین ندارد
نیاز به ارسال مدارک دارد