ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.com
1,250,000 ریال
1 سال
1,250,000 ریال
1 سال
1,250,000 ریال
1 سال
.net
1,690,000 ریال
1 سال
1,690,000 ریال
1 سال
1,690,000 ریال
1 سال
.org
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
.info
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
.co
1,850,000 ریال
1 سال
1,850,000 ریال
1 سال
1,850,000 ریال
1 سال
.biz
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
.in
720,000 ریال
1 سال
720,000 ریال
1 سال
720,000 ریال
1 سال
.us
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.co.ir
100,000 ریال
1 سال
100,000 ریال
1 سال
100,000 ریال
1 سال
.net.ir
100,000 ریال
1 سال
100,000 ریال
1 سال
100,000 ریال
1 سال
.org.ir
100,000 ریال
1 سال
100,000 ریال
1 سال
100,000 ریال
1 سال
.id.ir
100,000 ریال
1 سال
100,000 ریال
1 سال
100,000 ریال
1 سال
.ws
340,000 ریال
1 سال
340,000 ریال
1 سال
340,000 ریال
1 سال
.club
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
850,000 ریال
1 سال
.asia
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
.host
3,380,000 ریال
1 سال
3,380,000 ریال
1 سال
3,380,000 ریال
1 سال
.site
1,010,000 ریال
1 سال
1,010,000 ریال
1 سال
1,010,000 ریال
1 سال
.name
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
900,000 ریال
1 سال
.online
1,240,000 ریال
1 سال
1,240,000 ریال
1 سال
1,240,000 ریال
1 سال
.click
260,000 ریال
1 سال
260,000 ریال
1 سال
260,000 ریال
1 سال
.wiki
940,000 ریال
1 سال
940,000 ریال
1 سال
940,000 ریال
1 سال
.tech
1,700,000 ریال
1 سال
1,700,000 ریال
1 سال
1,700,000 ریال
1 سال
.love
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.photo
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.mobi
460,000 ریال
1 سال
460,000 ریال
1 سال
460,000 ریال
1 سال
.website
730,000 ریال
1 سال
730,000 ریال
1 سال
730,000 ریال
1 سال
.hosting
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.me
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.pw
530,000 ریال
1 سال
530,000 ریال
1 سال
530,000 ریال
1 سال
.design
1,590,000 ریال
1 سال
1,590,000 ریال
1 سال
1,590,000 ریال
1 سال
.pro
1,240,000 ریال
1 سال
1,240,000 ریال
1 سال
1,240,000 ریال
1 سال
.gift
670,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
.help
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
.tel
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
.press
2,350,000 ریال
1 سال
2,350,000 ریال
1 سال
2,350,000 ریال
1 سال
.tv
1,040,000 ریال
1 سال
1,040,000 ریال
1 سال
1,040,000 ریال
1 سال
.cc
720,000 ریال
1 سال
720,000 ریال
1 سال
720,000 ریال
1 سال
.pics
670,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
.nl
300,000 ریال
1 سال
300,000 ریال
1 سال
300,000 ریال
1 سال
.eu
300,000 ریال
1 سال
300,000 ریال
1 سال
300,000 ریال
1 سال
.es
300,000 ریال
1 سال
300,000 ریال
1 سال
300,000 ریال
1 سال
.mn
2,410,000 ریال
1 سال
2,410,000 ریال
1 سال
2,410,000 ریال
1 سال
.bz
1,770,000 ریال
1 سال
1,770,000 ریال
1 سال
1,770,000 ریال
1 سال
.fr
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
.it
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
.ru
210,000 ریال
1 سال
210,000 ریال
1 سال
210,000 ریال
1 سال
.pm
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
.re
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
.tf
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
.wf
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
.yt
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
.adult
2,840,000 ریال
1 سال
2,840,000 ریال
1 سال
2,840,000 ریال
1 سال
.am
3,210,000 ریال
1 سال
3,210,000 ریال
1 سال
3,210,000 ریال
1 سال
.amsterdam
1,520,000 ریال
1 سال
1,520,000 ریال
1 سال
1,520,000 ریال
1 سال
.at
540,000 ریال
1 سال
540,000 ریال
1 سال
540,000 ریال
1 سال
.audio
480,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
.bargains
980,000 ریال
1 سال
980,000 ریال
1 سال
980,000 ریال
1 سال
.blue
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
.black
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.green
2,410,000 ریال
1 سال
2,410,000 ریال
1 سال
2,410,000 ریال
1 سال
.red
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
.pink
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
.blackfriday
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
1,310,000 ریال
1 سال
.ca
1,180,000 ریال
1 سال
1,180,000 ریال
1 سال
1,180,000 ریال
1 سال
.ch
460,000 ریال
1 سال
460,000 ریال
1 سال
460,000 ریال
1 سال
.christmas
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.college
2,150,000 ریال
1 سال
2,150,000 ریال
1 سال
2,150,000 ریال
1 سال
.diet
670,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
.de
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
.fans
2,410,000 ریال
1 سال
2,410,000 ریال
1 سال
2,410,000 ریال
1 سال
.flowers
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.frl
1,470,000 ریال
1 سال
1,470,000 ریال
1 سال
1,470,000 ریال
1 سال
.guitars
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.hiphop
670,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
670,000 ریال
1 سال
.ink
940,000 ریال
1 سال
940,000 ریال
1 سال
940,000 ریال
1 سال
.juegos
980,000 ریال
1 سال
980,000 ریال
1 سال
980,000 ریال
1 سال
.li
510,000 ریال
1 سال
510,000 ریال
1 سال
510,000 ریال
1 سال
.link
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
.lol
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.ninja
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.photos
660,000 ریال
1 سال
660,000 ریال
1 سال
660,000 ریال
1 سال
.poker
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.property
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.republican
980,000 ریال
1 سال
980,000 ریال
1 سال
980,000 ریال
1 سال
.rest
1,220,000 ریال
1 سال
1,220,000 ریال
1 سال
1,220,000 ریال
1 سال
.rocks
430,000 ریال
1 سال
430,000 ریال
1 سال
430,000 ریال
1 سال
.shiksha
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
520,000 ریال
1 سال
.space
330,000 ریال
1 سال
330,000 ریال
1 سال
330,000 ریال
1 سال
.tw
830,000 ریال
1 سال
830,000 ریال
1 سال
830,000 ریال
1 سال
.vote
2,410,000 ریال
1 سال
2,410,000 ریال
1 سال
2,410,000 ریال
1 سال
.voto
2,410,000 ریال
1 سال
2,410,000 ریال
1 سال
2,410,000 ریال
1 سال
.xyz
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains